ALEGORÍA

Utilitzant esta figura retòrica vull representar el concepte del camp representant una dona i acompanyant el seu rostre la planta del baladre.

Utilitzant el Nerium oleander com a metàfora de planta silvestre tòxica però al mateix temps molt bonica. Així mateix passa amb el món del camp, molt dur però al mateix temps molt bell i necessari.

*****

Utilizando esta figura retórica quiero representar el concepto del campo representando una mujer y acompañando su rostro la planta del baladre. Utilizando el Nerium oleander como metáfora de planta silvestre tóxica pero a la vez muy bonita. Así mismo pasa con el mundo del campo, muy duro pero a la vez muy bello y necesario.

*****

Using this figure of speech I want to represent the concept of the countryside by depicting a woman and the oleander plant accompanying her face.

Using the Nerium oleander as a metaphor for a wild plant that is toxic but at the same time very beautiful. The same happens with the world of the countryside, very hard but at the same time very beautiful and necessary.

*****

XOLAKA

Baix el pseudònim de Xolaka es troba Ángel Caballero Rioja. Va nàixer l’any 1982 al poble de L’Alcudia de Crespins, complits els 18 anys es va traslladar a València per a realitzar la carre- ra de Belles arts en la Facultat Sant Carles de la Universitat Politècnica de València en el 2007 es va llicenciar. Artista que abasta una gran varietat d’arts creatives, que van des del disseny multimèdia, disseny web passant per les arts plàstiques i finalitzant en les arts visuals. En aquests últims anys està desenvolupant i experimentant un art més urbà, a través de la pintura mural i en l’es pot apre- ciar influències de la resta d’arts creatives.

*****

Bajo el pseudónimo de Xolaka se encuentra Ángel Caba- llero Rioja. Nació en el año 1982 en el pueblo de L’Alcudia de Cres- pins, cumplidos los 18 años se trasladó a Valencia para realizar la carrera de Bellas artes en la Facultad San Carlos de la Uni- versidad Politécnica de Valencia en el 2007 se licenció. Artista que abarca una gran variedad de artes creativas, que van desde el diseño multime- dia, diseño web pasando por las artes plásticas y finalizando en las artes visuales. En estos últimos años está desarrollando y experimentando un arte más urbano, a través de la pintura mural y en el se puede apreciar influencias del resto de artes creativas. Este factor hace que su arte este abierto a cualquier estilo.

*****

ngel Caballero Rioja goes by the pseudonym Xolaka. He was born in 1982 in the town of L’Alcudia de Crespins, when he was 18 years old he moved to Valencia to study Fine Arts at the San Carlos Faculty of the Polyte- chnic University of Valencia where he graduated in 2007. Artist that covers a wide variety of creative arts, ranging from multimedia design, web design through the visual arts and ending in the visual arts. In recent years he has been developing and experimenting with a more urban art, throu- gh mural painting, which is influenced by the rest of the creative arts. This factor makes his art open to any style.