Santa de los desplazados climáticos

Inspirada en les estampetes religioses que la gent porta amb si a manera de pro- tecció, Aruma va realitzar aquest disseny per a ressaltar sobre la problemàtica huma- nitària que comporten els efectes del canvi climàtic que estem transitant. Aquesta santa porta a la seua mà un re- llotge d’arena fonent-se marcant el temps que continua passant sense aconseguir solucions efectives que revertisquen la situació i en l’altra un grapat de llavors que representen l’esperança del canvi, el qual depén de nosaltres sembrar-lo i cultivar un futur millor. Al seu torn l’acompanyen elements de la naturalesa, la qual cosa hem de protegir a través d’acords i lleis que detinguen la creixent degradació del medi ambient.

*****

Inspirada en las estampitas religio- sas que la gente lleva consigo a modo de protección, Aruma realizó este diseño para resaltar sobre la problemática humanitaria que conllevan los efectos del cambio climático que estamos transitando. Esta santa lleva en su mano un reloj de arena derritiéndose marcando el tiempo que sigue pasando sin lograr soluciones efectivas que reviertan la situación y en la otra un puñado de semillas que repre- sentan la esperanza del cambio, el cual depende de nosotros sembrarlo y cultivar un futuro mejor. A su vez la acompañan elementos de la naturaleza, lo que debemos proteger a través de acuerdos y leyes que detengan la creciente degradación del medio ambiente.

*****

Inspired by the religious holy cards that people carry with them as a form of protection, Aruma created this design to highlightthe humanitarian problems caused by the effects of the climate change we are currently experiencing. This saint carries in her hand a melting hourglass marking the time that conti- nues to pass without achieving effective solutions to reverse the situation and in the other a handful of seeds that represent the hope for change, which depends on us to sow it and cultivate a better future. At the same time it is accompanied by elements of nature, which we must protect through agreements and laws that stop the growing degradation of the environment.

ARUMA

Artista visual llatinoame-ricana treballant en ceràmica,il·lustració i pintura des deBarcelona.L’art urbà la va portar a pintarmurals en diferents països isentir-se ciutadana del món.El seu treball busca refl ectireste estil de vida en movi-ment on s’entremesclen lesexperiències vives i es ressaltal’admiració pel món natural.Aquesta dinàmica de vida lamanté en constant exploraciói aprenentatge sobre les di-verses eines i materials que lipermeten desenvolupar el seullenguatge artístic.

*****

Artista visual latinoameri-cana trabajando en cerámica,ilustración y pintura desdeBarcelona.El arte urbano la llevó a pintarmurales en distintos países ysentirse ciudadana del mundo.Su trabajo busca refl ejar eseestilo de vida en movimientodonde se entremezclan lasexperiencias vivas y se resaltala admiración por el mundonatural.Esta dinámica de vida la man-tiene en constante exploracióny aprendizaje sobre las diver-sas herramientas y materialesque le permiten desarrollar sulenguaje artístico.

*****

in American visualartist working in ceramics,illustration and painting fromBarcelona.Urban art led her to paint mu-rals in diff erent countries andfeel like a citizen of the world.Her work seeks to refl ect thatlifestyle in movement whereliving experiences intermingleand admiration for the naturalworld is highlighted.This life dynamic keeps her inconstant exploration and lear-ning about the diff erent toolsand materials that allow her todevelop her artistic language.