IGUALS

ARTUR LÓPEZ

De Tripas Aerosol és l’àlies d’Artur López, artista urbà que després d’una llarga trajectòria pintant el carrer, centra el seu treball artístic en la part més social creant vincles entre l’art urbà i les persones. En els seus murals podem obser- var la força, contrast i moviment que ens recorda lleugerament als seus inicis com a escriptor de graffiti portant part d’ells a ciutats com Barcelona o Madrid. A més dels murals treballa el reciclatge de manera artística, en el seu projecte «Recicla el Grafi- ti», reutilitzant els pots d’esprai i donant una nova vida, xicotet gest per a deixar una menor petjada en el medi ambient.

*****

De Tripas Aerosol es el alias de Artur López, artista urbano que tras una larga trayectoria pintando la calle, centra su traba- jo artístico en la parte más social creando vínculos entre el arte urbano y las personas. En sus murales podemos observar la fuerza, contraste y movimiento que nos recuerda ligeramente a sus inicios como escritor de graffiti llevando parte de ellos a ciudades como Barce- lona o Madrid. Además de los murales trabaja el reciclaje de forma artística, en su proyecto «Recicla el Graffiti», reutilizando los botes de spray y dando una nueva vida, pequeño gesto para dejar una menor hue- lla en el medio ambiente.

*****

De Tripas Aerosol is the alias of Artur Lopez, urban artist who after a long career painting in the street, focuses his artwork on the more social side creating links between urban art and people. In his murals we can observe the strength, contrast and move- ment that slightly reminds us of his beginnings as a graffiti wri- ter, taking part of them to cities like Barcelona or Madrid. In addition to the murals he works recycling in an artistic way, in his project “Recycle Graffiti”, reusing spray cans and giving them a new life, a small gesture to leave a smaller foo- tprint on the environment.