LA LLAVE

Sobre el que em va inspirar per a fer la peça, primer que res l’experiència mateixa d’anar a Benigembla, començant per la seua història, em va cridar l’atenció abans d’anar físicament el llegir sobre l’antiga tradició dels Riuraus. Per això la forma principal que emmarca a l’element de les mans amb les claus. Al final d’acabada la pintura, un local d’edat una mica avançada em contava que a ell li recordava molt el fet que la gent deixava les claus dins del Riurau perquè no s’extraviaren i estigueren a mà per si hi havia temporal de pluja i havien d’obrir prompte per a resguardar les panses Destacar que la tècnica de composició és anamorfosis, comunament coneguda com a 3D, i els pigments són pintura acrílica.

*****

Sobre lo que me inspiró para hacer la pieza, primero que nada la experiencia misma de ir a Benigembla, comenzando por su historia, me llamó la atención antes de ir físicamente el leer sobre la antigua tradición de los Riuraus. Por eso la forma principal que enmarca al elemento de las manos con las llaves. Al final de terminada la pintura, un local de edad un poco avanzada me contaba que a él le recordaba mucho el hecho de que la gente dejaba las llaves dentro del Riurau para que no se extraviaran y estuvieran a mano por si había temporal de lluvia y tenían que abrir pronto para resguardar las uvas pasas Destacar que la técnica de composición es anamorfosis, comúnmente conocida como 3D, y los pigmentos son pintura acrílica.

*****

About what inspired me to make the piece, first of all the experience of going to Benigembla, starting with its history, it caught my attention before physically going to read about the ancient tradition of the Riuraus. That is why the main form that frames the element of the hands with the keys. At the end of the painting, an elderly local told me that it reminded him of the fact that people used to leave the keys inside the Riurau so that they would not get lost and would be at hand in case there was a rainstorm and they had to open the door early to protect the raisins. Note that the composition technique is anamorphosis, commonly known as 3D, and the pigments are acrylic paint.

juandrés vera

Autodidacta en el dibuix des de primerenca edat. Va cursar la llicenciatura en arts camarogrà- fiques i en un concurs d’art pú- blic descobreix el seu talent per a la pintura del gènere realista i comença així a realitzar murals decoratius en interiors. Més tard incursiona en la pintura de cavallet, començant a sobreeixir amb èxit en l’àmbit artístic local amb una sèrie de peces inspi- rades en el transport col·lectiu urbà, aplicant pintura acrílica sobre vinil antilliscant. Des de llavors utilitza el rea- lisme pictòric per a abordar temes diversos com a naturalesa morta, religió, política, etc., usant figures retòriques com a metàfores, al·legories, analo- gies i hipèrboles. La seua obra ha sigut exposada en museus i galeries a Mèxic, els Estats Units, França i Alemanya. Adicional a la producció d’obra en cavallet, ha obtingut diversos reconeixements per projectes d’art mural efímer i permanent tant en modalitat bidimensional com anamòrfica (millor conegu- da com a 3D) a Mèxic, els Estats Units, el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Tailàndia, Dubai i Espanya entre altres.

*****

Autodidacta en el dibujo desde temprana edad. Cursó la licenciatura en artes camarográ- ficas y en un concurso de arte público descubre su talento para la pintura del género realista y comienza así a realizar murales decorativos en interiores. Más tarde incursiona en la pintu- ra de caballete, comenzando a sobresalir con éxito en el ámbito artístico local con una serie de piezas inspiradas en el transporte colectivo urbano, aplicando pintura acrílica sobre vinil antiderrapante. Desde entonces utiliza el rea- lismo pictórico para abordar temas diversos como naturaleza muerta, religión, política, etc., usando figuras retóricas como metáforas, alegorías, analogías e hipérboles. Su obra ha sido ex- puesta en museos y galerías en México, Estados Unidos, Francia y Alemania. Adicional a la producción de obra en caballete, ha obtenido diversos reconocimientos por proyectos de arte mural efímero y permanente tanto en moda- lidad bidimensional como ana- mórfica (mejor conocidad como 3D) en México, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Tailandia, Dubai y España entre otros.

*****

Self-taught in drawing from an early age. He studied a bachelor’s degree in camerogra- phic arts and in a public art con- test he discovered his talent for realistic painting and thus began to make decorative murals in interiors. Later he ventured into easel painting, beginning to stand out successfully in the local art scene with a series of pieces inspired by urban public transportation, applying acrylic paint on non-slip vinyl. Since then he has used picto- rial realism to address diverse themes such as still life, religion, politics, etc., using rhetorical figures such as metaphors, alle- gories, analogies and hyperbo- les. His work has been exhibited in museums and galleries in Mexico, the United States, Fran- ce and Germany. In addition to the production of easel works, he has received several awards for ephemeral and permanent mural art pro- jects in both two-dimensional and anamorphic (better known as 3D) in Mexico, United States, United Kingdom, Italy, Germany, Holland, Belgium, Thailand, Dubai and Spain, among others.