MULAS

Com la condemna d’Atles, elles carreguen amb el pes del món a la seua esquena. La càrrega que aquestes dones portadores passen a través de la frontera es considera equipatge de mà i per tant està lliure d’impostos, un negoci que saben ben comerciants i narcotraficants sense escrúpols. Una vegada i una altra han de rodar, arrossegar, aguantar, tornar a espentar i carregar entre el tumult. “Has de mirar sempre cap avant perquè has d’alimen- tar a la família, entre els quals portem la càrrega també hi ha joves de 14 i 15 anys, mai deixaré que els meus fills facen aquest treball” Nora portadora des de fa 16 anys.

*****

Como la condena de Atlas, ellas cargan con el peso del mundo a sus espaldas. La carga que estas mujeres porteadoras pasan a través de la frontera se conside- ra equipaje de mano y por lo tanto está libre de impuestos, un negocio que saben bien comerciantes y narcotraficantes sin escrúpulos. Una y otra vez tienen que rodar, arrastrar, aguantar, volver a empujar y cargar entre el tumulto. “Debes mirar siempre hacia delante porque debes de alimentar a la familia, entre los que llevamos la carga también hay jóvenes de 14 y 15 años, nunca dejaré que mis hijos hagan este trabajo” Nora portadora desde hace 16 años.

*****

Like Atlas sentence, they carry the weight of the world on their backs. The cargo that these women porters carry across the border is considered hand luggage and is therefore tax-free, a busi- ness that unscrupulous traders and drug traffickers are well aware of. Again and again they have to roll, drag, hold, push and carry through the melee. “You must always look ahead because you have to feed the family, among those who carry the load there are also young people of 14 and 15 years old, I will never let my children do this work” Nora has been a carrier for 16 years

Tardor

Parlar de Tardor és fer-ho d’aquest jove de la Xara (Alacant) que va nàixer en 1996 i sent el major de dos germans s’ha criat en una família humil on mai li ha faltat l’amor i la passió per l’art.

Des de ben xicotet li agradava la pintura i el dibuix, encara que tampoc destacava massa, era simplement una afició que li va vindre inculcada pels seus pares, però va anar realment en conéixer el món del grafiti quan va aprofundir i es va implicar molt més i va descobrir que de la seua passió podia fer la seua professió. La seua obra ha tingut una clara evolució segons ha anat creixent i madurant l’artista, hui dia li agrada narrar-nos una història amb cada obra, amagant simbologia i missatges que no sempre són tan visible.

L’artista malgrat ser jove té un bon recorregut en les tècniques tradicionals i en els últims anys amb la seua formació artística va impulsar la il·lustració digital.

*****

Hablar de Tardor es hacerlo de este joven de la Xara (Alicante) que nació en 1996 y siendo el mayor de dos hermanos se ha criado en una familia humilde donde nunca le ha faltado el amor y la pasión por el arte.

Desde bien pequeño le gustaba la pintura y el dibujo, aunque tampoco destacaba demasiado, era simplemente una afición que le vino inculcada por sus padres, pero fue realmente al conocer el mundo del graffiti cuando profundizó y se implicó mucho más y descubrió que de su pasión podía hacer su profesión. Su obra ha tenido una clara evolución según ha ido creciendo y madurando el artista, a día de hoy le gusta narrarnos una historia con cada obra, escondiendo simbología y mensajes que no siempre son tan visibles.

El artista pese a ser joven tiene un buen recorrido en las técnicas tradicionales y en los últimos años con su formación artística impulsó la ilustración digital.

*****

To talk about Tardor is to talk about this young man from La Xara (Alicante) who was born in 1996 and being the eldest of two brothers, he has grown up in a humble family where he has never lacked the love and passion for art.

From a very young age he liked painting and drawing, although he didn’t stand out too much, it was simply a hobby that was instilled in him by his parents, but it was really when he got to know the world of graffiti that he became much more involved and discovered that he could make his passion his profession. His work has had a clear evolution as the artist has grown and matured, today he likes to tell us a story with each work, hiding symbolism and messages that are not always so visible.

The artist, despite being young, has a good background in traditional techniques and in recent years, with his artistic training, he has promoted digital illustration.