VOLAR DEL NIDO

“El nostre poble i les nostres muntanyes tanquen moltes llegendes, algunes d’elles es remunten a l’època en què aquestes terres estaven habitades i treballades pels musulmans. Una d’aquestes llegendes parla de la bella reina mora que vivia al castell del Pop i que moments abans de ser envaït pels cristians es va pujar a la Penya de la Reina amb un niu de teuladins a les seues mans i els va dir: voleu lliures com tots els homes i dones d’estes terres, alçar el vol i cride amb el vostre cant de llibertat. Després d’això es va llançar al buit pensant així que a ella tampoc la podrien atrapar i podria volar per tot la seua benvolguda Vall del Pop.”

*****

“Nuestro pueblo y nuestras montañas encierran muchas leyendas, algunas de ellas se remontan a la época en que estas tierras estaban habitadas y trabajadas por los musulmanes. Una de estas leyendas habla de la bella reina mora que vivía en el castillo del Pop y que momentos antes de ser invadido por los cristianos se subió a la Peña de la Reina con un nido de gorriones en sus manos y les dijo: volar libres como todos los hombres y mujeres de estás tierras, alzar el vuelo y gritar con vuestro canto de libertad. Después de esto se lanzó al vacío pensando así que a ella tampoco la podrían atrapar y podría volar por todo su querido Valle del Pop.”

*****

“Our town and our mountains hold many legends, some of them dating back to the time when these lands were inhabited and worked by the Muslims. One of these legends speaks of the beautiful Moorish queen who lived in the castle of Pop and that moments before being invaded by Christians climbed the Peña de la Reina with a nest of sparrows in their hands and told them: fly free as all men and women of these lands, take flight and shout with your song of freedom. After this she launched herself into the void, thinking that she too could not be caught and could fly all over her beloved Vall de Pop.”

Tardor

Parlar de Tardor és fer-ho d’aquest jove de la Xara (Alacant) que va nàixer en 1996 i sent el major de dos germans s’ha criat en una família humil on mai li ha faltat l’amor i la passió per l’art.

Des de ben xicotet li agradava la pintura i el dibuix, encara que tampoc destacava massa, era simplement una afició que li va vindre inculcada pels seus pares, però va anar realment en conéixer el món del grafiti quan va aprofundir i es va implicar molt més i va descobrir que de la seua passió podia fer la seua professió. La seua obra ha tingut una clara evolució segons ha anat creixent i madurant l’artista, hui dia li agrada narrar-nos una història amb cada obra, amagant simbologia i missatges que no sempre són tan visible.

L’artista malgrat ser jove té un bon recorregut en les tècniques tradicionals i en els últims anys amb la seua formació artística va impulsar la il·lustració digital.

*****

Hablar de Tardor es hacerlo de este joven de la Xara (Alicante) que nació en 1996 y siendo el mayor de dos hermanos se ha criado en una familia humilde donde nunca le ha faltado el amor y la pasión por el arte.

Desde bien pequeño le gustaba la pintura y el dibujo, aunque tampoco destacaba demasiado, era simplemente una afición que le vino inculcada por sus padres, pero fue realmente al conocer el mundo del graffiti cuando profundizó y se implicó mucho más y descubrió que de su pasión podía hacer su profesión. Su obra ha tenido una clara evolución según ha ido creciendo y madurando el artista, a día de hoy le gusta narrarnos una historia con cada obra, escondiendo simbología y mensajes que no siempre son tan visibles.

El artista pese a ser joven tiene un buen recorrido en las técnicas tradicionales y en los últimos años con su formación artística impulsó la ilustración digital.

*****

To talk about Tardor is to talk about this young man from La Xara (Alicante) who was born in 1996 and being the eldest of two brothers, he has grown up in a humble family where he has never lacked the love and passion for art.

From a very young age he liked painting and drawing, although he didn’t stand out too much, it was simply a hobby that was instilled in him by his parents, but it was really when he got to know the world of graffiti that he became much more involved and discovered that he could make his passion his profession. His work has had a clear evolution as the artist has grown and matured, today he likes to tell us a story with each work, hiding symbolism and messages that are not always so visible.

The artist, despite being young, has a good background in traditional techniques and in recent years, with his artistic training, he has promoted digital illustration.