Sembrant la llavor del canvi

La vida és un constant canvi, aprenentatge i creixement, hauran èpoques d’abundància però també has de saber portar l’etapes de sequera. Adaptar-se com el cactus a l’àrid desert. Se sembren, però no saps quan collires els fruits de l’esforç.

*****

La vida es un constante cambio, aprendizaje y crecimiento, habrán épocas de abundancia pero también has de saber llevar la etapas de sequía. Adaptarse como el cactus al árido desierto. Se siembran, pero no sabes cuando cosecharas los frutos del esfuerzo.

*****

Life is a constant change, learning and growth, there will be times of abundance but you also have to know how to deal with times of drought. Adapt like the cactus to the arid desert.
You sow, but you don’t know when you will reap the fruits of your efforts.

*****

Tardor

Parlar de Tardor és fer-ho d’aquest jove de la Xara (Alacant) que va nàixer en 1996 i sent el major de dos germans s’ha criat en una família humil on mai li ha faltat l’amor i la passió per l’art.

Des de ben xicotet li agradava la pintura i el dibuix, encara que tampoc destacava massa, era simplement una afició que li va vindre inculcada pels seus pares, però va anar realment en conéixer el món del grafiti quan va aprofundir i es va implicar molt més i va descobrir que de la seua passió podia fer la seua professió. La seua obra ha tingut una clara evolució segons ha anat creixent i madurant l’artista, hui dia li agrada narrar-nos una història amb cada obra, amagant simbologia i missatges que no sempre són tan visible.

L’artista malgrat ser jove té un bon recorregut en les tècniques tradicionals i en els últims anys amb la seua formació artística va impulsar la il·lustració digital.

*****

Hablar de Tardor es hacerlo de este joven de la Xara (Alicante) que nació en 1996 y siendo el mayor de dos hermanos se ha criado en una familia humilde donde nunca le ha faltado el amor y la pasión por el arte.

Desde bien pequeño le gustaba la pintura y el dibujo, aunque tampoco destacaba demasiado, era simplemente una afición que le vino inculcada por sus padres, pero fue realmente al conocer el mundo del graffiti cuando profundizó y se implicó mucho más y descubrió que de su pasión podía hacer su profesión. Su obra ha tenido una clara evolución según ha ido creciendo y madurando el artista, a día de hoy le gusta narrarnos una historia con cada obra, escondiendo simbología y mensajes que no siempre son tan visibles.

El artista pese a ser joven tiene un buen recorrido en las técnicas tradicionales y en los últimos años con su formación artística impulsó la ilustración digital.

*****

To talk about Tardor is to talk about this young man from La Xara (Alicante) who was born in 1996 and being the eldest of two brothers, he has grown up in a humble family where he has never lacked the love and passion for art.

From a very young age he liked painting and drawing, although he didn’t stand out too much, it was simply a hobby that was instilled in him by his parents, but it was really when he got to know the world of graffiti that he became much more involved and discovered that he could make his passion his profession. His work has had a clear evolution as the artist has grown and matured, today he likes to tell us a story with each work, hiding symbolism and messages that are not always so visible.

The artist, despite being young, has a good background in traditional techniques and in recent years, with his artistic training, he has promoted digital illustration.