CAVALL VERD

Milers de moriscos esperaven que es complira la profecia, el gegant i poderós guerrer Alfatami que segles abans havia lluitat amb el seu cavall verd contra el rei Jaume I, baixaria del cel amb el seu corser alat a defensar-los dels cristians. Però no va anar així. I a mitjan novembre de 1609 uns 17.000 moriscos es van enfrontar amb fones, pe- dres i algunes ballestes enfront de l’exèrcit de Felip III perfectament proveït i armat, que els va massacrar sense compassió. Amb aquella revolta desesperada els moris- cos de la Marina Alta s’oposaven al decret real de Felip III del 22 de setembre de 1609 pel qual els descendents dels antics mudè- jars disposaven de tres dies per a acudir als ports d’expulsió només amb els béns que pogueren transportar, deixant arrere terres i patrimonis.

*****

Miles de moriscos esperaban que se cumpliera la profecía, el gigante y poderoso guerrero Alfatami que siglos antes había luchado con su caballo verde contra el rey Jaime I, bajaría del cielo con su corcel alado a defenderlos de los cristianos. Pero no fue así. Y a mediados de noviembre de 1609 unos 17.000 moriscos se enfrentaron con hondas, piedras y algunas ballesta frente al ejército de Felipe III perfectamente pertrechado y armado, que los masacró sin compasión. Con aquella revuelta desesperada los mo- riscos de la marina alta se oponían al de- creto real de Felipe III del 22 de septiembre de 1609 por el que los descendientes de los antiguos mudéjares disponían de tres días para acudir a los puertos de expulsión sólo con los bienes que pudieran transportar, dejando atrás tierras y patrimonios.

*****

Thousands of Moors expected the pro- phecy to be fulfilled, the giant and powerful warrior Alfatami, who centuries before had fought with his green horse against King James I, would descend from heaven with his winged steed to defend them from the Christians. But it was not so. And in mid-November 1609 some 17,000 Moors fought with slingshots, stones and some crossbows against the army of Philip III perfectly equipped and armed, who massacred them without mercy. With that desperate revolt the Moors of the Marina Alta opposed the royal decree of Philip III of September 22, 1609 by which the descendants of the former Mudejars had three days to go to the ports of expul- sion only with the goods they could trans- port, leaving behind lands and patrimony.

XOLAKA

Baix el pseudònim de Xolaka es troba Ángel Caballero Rioja. Va nàixer l’any 1982 al poble de L’Alcudia de Crespins, complits els 18 anys es va traslladar a València per a realitzar la carre- ra de Belles arts en la Facultat Sant Carles de la Universitat Politècnica de València en el 2007 es va llicenciar. Artista que abasta una gran varietat d’arts creatives, que van des del disseny multimèdia, disseny web passant per les arts plàstiques i finalitzant en les arts visuals. En aquests últims anys està desenvolupant i experimentant un art més urbà, a través de la pintura mural i en l’es pot apre- ciar influències de la resta d’arts creatives.

*****

Bajo el pseudónimo de Xolaka se encuentra Ángel Caba- llero Rioja. Nació en el año 1982 en el pueblo de L’Alcudia de Cres- pins, cumplidos los 18 años se trasladó a Valencia para realizar la carrera de Bellas artes en la Facultad San Carlos de la Uni- versidad Politécnica de Valencia en el 2007 se licenció. Artista que abarca una gran variedad de artes creativas, que van desde el diseño multime- dia, diseño web pasando por las artes plásticas y finalizando en las artes visuales. En estos últimos años está desarrollando y experimentando un arte más urbano, a través de la pintura mural y en el se puede apreciar influencias del resto de artes creativas. Este factor hace que su arte este abierto a cualquier estilo.

*****

ngel Caballero Rioja goes by the pseudonym Xolaka. He was born in 1982 in the town of L’Alcudia de Crespins, when he was 18 years old he moved to Valencia to study Fine Arts at the San Carlos Faculty of the Polyte- chnic University of Valencia where he graduated in 2007. Artist that covers a wide variety of creative arts, ranging from multimedia design, web design through the visual arts and ending in the visual arts. In recent years he has been developing and experimenting with a more urban art, throu- gh mural painting, which is influenced by the rest of the creative arts. This factor makes his art open to any style.