Cardo Borriquero y Mariposa

Per a aquesta ocasió la temàtica triada per al mural és el medi ambient, un primer pla d’un paisatge valencià, on es pot veure una cosa tan comuna en la nostra naturale- sa com un insecte i una planta. L’insecte és una papallona, més exac- tament, és una La medioluto del nord (Melanargia galathea) és una espècie de lepidòpter ditrisio de la família Nympha- lidae pròpia d’Europa. Els mascles tenen una envergadura d’uns 53 mil·límetres, i les femelles, d’uns 58.1 Les ales són blanques amb taques negres molt marcades que dibuixen un patró escacat. I la planta és un card, una de les plantes que més noms populars rep. Card borriquero, card alcachofero, card alpistero, card blanc, card bord, card ruc, card borricuno, card borriquenyo, card burral, card burrero, card burrenyo, card cabrer, card capote- ro, card capotudo, card de María, card de Santa María.

*****

Para esta ocasión la temática escogida para el mural es el medio ambiente, un pri- mer plano de un paisaje valenciano, donde se puede ver algo tan común en nuestra naturaleza como un insecto y una planta. El insecto es una mariposa, más exac- tamente, es una La medioluto norteña (Melanargia galathea) es una especie de lepidóptero ditrisio de la familia Nympha- lidae propia de Europa. Los machos tienen una envergadura de unos 53 milímetros, y las hembras, de unos 58.1 Las alas son blancas con manchas negras muy marcadas que dibujan un patrón ajedrezado. Y la planta es un cardo, una de las plantas que más nombres populares recibe. Cardo borriquero, cardo alcachofero, cardo alpistero, cardo blanco, cardo borde, cardo borrico, cardo borricuno, cardo borri- queño, cardo burral, cardo burrero, cardo burreño, cardo cabrero, cardo capotero, cardo capotudo, cardo de María, cardo de Santa María.

*****

For this occasion the theme chosen for the mural is the environment, a close-up of a Valencian landscape, where you can see something as common in our nature as an insect and a plant. The insect is a butterfly, more precisely, it is a Northern Mediolot (Melanargia gala- thea) is a species of ditrisid lepidopteran of the family Nymphalidae, native to Europe. Males have a wingspan of about 53 milli- meters, and females have a wingspan of about 58 millimeters.1 The wings are white with distinct black spots in a checkerboard pattern. And the plant is a thistle, one of the most popularly named plants. Cardo borriquero, cardo alcachofero, cardo alpistero, cardo blanco, cardo borde, cardo borrico, cardo borricuno, cardo borriqueño, cardo burral, cardo burrero, cardo burreño, cardo cabre- ro, cardo capotero, cardo capotudo, cardo de María, cardo de Santa María.

XOLAKA

Baix el pseudònim de Xolaka es troba Ángel Caballero Rioja. Va nàixer l’any 1982 al poble de L’Alcudia de Crespins, complits els 18 anys es va traslladar a València per a realitzar la carre- ra de Belles arts en la Facultat Sant Carles de la Universitat Politècnica de València en el 2007 es va llicenciar. Artista que abasta una gran varietat d’arts creatives, que van des del disseny multimèdia, disseny web passant per les arts plàstiques i finalitzant en les arts visuals. En aquests últims anys està desenvolupant i experimentant un art més urbà, a través de la pintura mural i en l’es pot apre- ciar influències de la resta d’arts creatives.

*****

Bajo el pseudónimo de Xolaka se encuentra Ángel Caba- llero Rioja. Nació en el año 1982 en el pueblo de L’Alcudia de Cres- pins, cumplidos los 18 años se trasladó a Valencia para realizar la carrera de Bellas artes en la Facultad San Carlos de la Uni- versidad Politécnica de Valencia en el 2007 se licenció. Artista que abarca una gran variedad de artes creativas, que van desde el diseño multime- dia, diseño web pasando por las artes plásticas y finalizando en las artes visuales. En estos últimos años está desarrollando y experimentando un arte más urbano, a través de la pintura mural y en el se puede apreciar influencias del resto de artes creativas. Este factor hace que su arte este abierto a cualquier estilo.

*****

ngel Caballero Rioja goes by the pseudonym Xolaka. He was born in 1982 in the town of L’Alcudia de Crespins, when he was 18 years old he moved to Valencia to study Fine Arts at the San Carlos Faculty of the Polyte- chnic University of Valencia where he graduated in 2007. Artist that covers a wide variety of creative arts, ranging from multimedia design, web design through the visual arts and ending in the visual arts. In recent years he has been developing and experimenting with a more urban art, throu- gh mural painting, which is influenced by the rest of the creative arts. This factor makes his art open to any style.