LA MEMORIA DELS RIURAUS

Homenatge a les cases típiques de la zona. Mescla d’estils on podem veure l’ho- me major amb estil realista, les roselles i el riurau en tintes planes. I una frase mesclada amb formes planes. Per a aquest mural treballa el retrat amb paleta monocromàtica de grises, com en moltes de les seues obres. La inspiració ve moltes vegades per un tema donat o fins i tot seu, ja que última- ment està retratant temàtiques rurals en els seus projectes. L’objectiu és fer portar a la gent tradicions d’abans. El procés és com un quadre, el dibuixa i va de darrere cap avant. Treballant des del general al detall. I els materials són tot esprais.

*****

Homenaje a las casas típicas de la zona. Mezcla de estilos donde podemos ver el hombre mayor con estilo realista, las amapolas y el riurau en tintas planas. Y una frase mezclada con formas planas. Para este mural trabaja el retrato con paleta monocromática de grises, como en muchas de sus obras. La inspiración viene muchas veces por un tema dado o incluso suyo, ya que última- mente está retratando temáticas rurales en sus proyectos. El objetivo es hacer llevar a la gente tradi- ciones de antes. El proceso es como un cuadro, lo dibuja y va de atrás para delante. Trabajando desde lo general al detalle. Y los materiales son todo sprays.

*****

Homage to the typical houses of the area. Mix of styles where we can see the old man with realistic style, the poppies and the riurau in flat inks. And a phrase mixed with flat shapes. For this mural he works the portrait with a monochromatic palette of grays, as in many of his works. The inspiration often comes from a given theme or even his own, as lately he is por- traying rural themes in his projects. The goal is to bring back to the people traditions of the past. The process is like a painting, he draws it and goes from back to front. Working from the general to the detail. And the materials are all sprays.

XOLAKA

Baix el pseudònim de Xolaka es troba Ángel Caballero Rioja. Va nàixer l’any 1982 al poble de L’Alcudia de Crespins, complits els 18 anys es va traslladar a València per a realitzar la carre- ra de Belles arts en la Facultat Sant Carles de la Universitat Politècnica de València en el 2007 es va llicenciar. Artista que abasta una gran varietat d’arts creatives, que van des del disseny multimèdia, disseny web passant per les arts plàstiques i finalitzant en les arts visuals. En aquests últims anys està desenvolupant i experimentant un art més urbà, a través de la pintura mural i en l’es pot apre- ciar influències de la resta d’arts creatives.

*****

Bajo el pseudónimo de Xolaka se encuentra Ángel Caba- llero Rioja. Nació en el año 1982 en el pueblo de L’Alcudia de Cres- pins, cumplidos los 18 años se trasladó a Valencia para realizar la carrera de Bellas artes en la Facultad San Carlos de la Uni- versidad Politécnica de Valencia en el 2007 se licenció. Artista que abarca una gran variedad de artes creativas, que van desde el diseño multime- dia, diseño web pasando por las artes plásticas y finalizando en las artes visuales. En estos últimos años está desarrollando y experimentando un arte más urbano, a través de la pintura mural y en el se puede apreciar influencias del resto de artes creativas. Este factor hace que su arte este abierto a cualquier estilo.

*****

ngel Caballero Rioja goes by the pseudonym Xolaka. He was born in 1982 in the town of L’Alcudia de Crespins, when he was 18 years old he moved to Valencia to study Fine Arts at the San Carlos Faculty of the Polyte- chnic University of Valencia where he graduated in 2007. Artist that covers a wide variety of creative arts, ranging from multimedia design, web design through the visual arts and ending in the visual arts. In recent years he has been developing and experimenting with a more urban art, throu- gh mural painting, which is influenced by the rest of the creative arts. This factor makes his art open to any style.